Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

„Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. został zorganizowany wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci z naszej placówki, którego głównym celem było przybliżenie sylwetki Jana Pawła II oraz ukazanie dzieciom wartości związanych z życiem i nauką Ojca Świętego.

W dniu 18 maja 2020 r. komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Pietruś, Anna Buczyńska, Karolina Kowalska – wyłoniła zwycięzców.

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego.

 Nagrodzone prace:

I miejsce: Lena Munia

II miejsce: Bartosz Sokołowski

III miejsce: Julian Bajorek

Wyróżnione prace:

Emilia Kamińska

Nikola Lentner

Oliwia Topolska

Barbara Bajorek   

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie prac do konkursu i wzięcie w nim udziału. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną  wysłane na adres domowy do 2 tygodni.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo od 6 maja 2020 przedszkole wznowiło działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Do przedszkola przyjmuje się dzieci rodziców/opiekunów obydwojga pracujących. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszego przedszkola dostępne są w zakładce Dokumenty.

Rodzice, którzy deklarują chęć korzystania z opieki nad dzieckiem na terenie przedszkola zobowiązani są dostarczyć dyrektorowi placówki deklarację oraz zgodę na pomiar temperatury, zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce Dokumenty w terminie najpóźniej na dwa dni przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola.

Przedszkole będzie pracować w godzinach 700 – 1530.

Uwzględniając wytyczne GIS liczba miejsc dla dzieci jest bardzo ograniczona. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN placówka jest gotowa przyjąć 48 dzieci. Ze względu na okoliczności, na chwilę obecną zostały utworzone 2 grupy międzyoddziałowe dzieci w zbliżonym wieku.

Dzieci 5-6 letnie prosimy przyprowadzać do przedszkola 700-720, a dzieci 3-4 letnie 720– 800.

Nauczanie zdalne będzie odbywało się w dotychczasowej formie. W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Dyrektor Przedszkola Gminnego
Dorota Marchewka

KONKURS PLASTYCZNY

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci 3,4,5,6 -letnich

  „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”

I. CELE KONKURSU

 1. Głównym celem konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” jest przybliżenie sylwetki Jana Pawła II oraz ukazanie dzieciom wartości związanych z życiem i nauką Ojca Świętego.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.
 3. Kształtowanie poczucia estetyki i staranności podczas wykonywania pracy plastycznej.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Konkurs trwać będzie od dnia 07.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. (decyduje data przysłania pracy na pocztę elektroniczną).

anna_buczynska5@interia.pl

 1. Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola.
 2. Konkurs jest wewnątrzprzedszkolny.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Technika prac dowolna (płaska), format pracy A 4.
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę (z przodu pracy, w prawym dolnym rogu): Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz nazwę grupy.
 4. Do zgłoszonych prac należy dołączyć: klauzule informacyjną (załącznik 1   pobierz) oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 2 pobierz) wraz z podpisami (załącznik nr 3 pobierz).
 5. Zdjęcia prac przechodzą na własność organizatora, celem zorganizowania wystawy na stronie internetowej przedszkola

V. WYŁONIENIE LAUREATA

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2020 r. (w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II).
 2. Oceny pracy dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych placówki.

Pod uwagę będą brane zastosowane techniki plastyczne, pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność wykonania prac oraz zgodność z tematem.

 1. Przy wyborze laureata nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 2. Informacja o otrzymaniu nagrody zostanie opublikowana wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka na stronie internetowej przedszkola

VI. NAGRODY

 1. Komisja konkursowa wybierze I, II, III miejsce oraz I, II, III wyróżnienie.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 5. Odbiór nagrody: nagrody zostaną przesłane pocztą do 2 tygodni od daty opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej przedszkola.
 6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną dyplom za udział w konkursie.

VII. ADRES ORGANIZATORA

 1. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: anna_buczynska5@interia.pl

VIII. KOORDYNATOR  KONKURSU: mgr Anna Buczyńska

Ogłoszenie

Informujemy, że od maja br. odpłatność za pełne wyżywienie na dany dzień w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie wynosić będzie 6,5 zł.

Ogłoszenie

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia br., po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym, z dniem 6 maja 2020 r. zostaje wznowione funkcjonowanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący ogranicza liczebność grupy przedszkolnej poprzez wprowadzenie limitu dzieci przebywających na terenie przedszkola. 

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Opieka nad dziećmi odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, jednak w przypadku zarażenia dziecka COVID-19, wobec przedszkola nie będą podejmowane żadne konsekwencje, gdyż oddanie dziecka pod opiekę przedszkola jest decyzją rodzica i to on bierze za nie odpowiedzialność.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki do poniedziałku (tj.04.05.2020 r.) do godziny 14:00 oraz wypełnić deklarację i zgodę na dokonanie pomiaru temperatury dziecku – do pobrania w zakładce Dokumenty.

 

Ogłoszenie

 W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy, że do dnia 24 maja 2020 roku Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie będzie zamknięte

Ogłoszenie

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie pełni dyżur telefoniczny

w godzinach od 10-13, od poniedziałku do piątku pod nr tel.13 441 56 16.

Ogłoszenie

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola oraz lista dzieci kontynuujących edukację w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Ogłoszenie

  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy, że do dnia 26 kwietnia 2020 roku Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie będzie zamknięte.