Próbna ewakuacja w przedszkolu

18 września w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z placówki.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komedą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, natomiast przebieg ćwiczeń nadzorował dyrektor wraz z przedstawicielem straży. Uczestnicy wydarzenia na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonym wyjściem ewakuacyjnym. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

Celem akcji było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań podczas zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji w sytuacji, w której należy bez paniki opuścić miejsce zabawy i pracy.

Konkurs plastyczny

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym.

 1. Regulamin konkursu (pobierz).
 2. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU „GOSPODARSTWO ROLNE OCZAMI DZIECKA” (pobierz).
 3. Załącznik nr 2 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (pobierz).

 

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z poszczególnych grup wiekowych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godzinie 17:00 w przedszkolu.

Prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych – obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Poniedziałek (7.09.2020) grupa A. Buczyńskiej ,,Mali odkrywcy”

Wtorek (8.09.2020) grupa E. Pietruś ,,Muzycy”

Środa (9.09.2020) grupa S. Cichoń ,,Wiewiórki”

Czwartek (10.09.2020) grupa B. Ryglewicz ,,Sportowcy”

Piątek (11.09.2020) grupa E. Książkiewicz ,,Gwiazdeczki”

Ogłoszenie

Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:30.

W naszym przedszkolu czas realizacji godzin bezpłatnych jest ustalony od godziny 8:00 do 13:00. Każda następna rozpoczęta godzina jest płatna – opłata wynosi 1 zł za godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 6,5 zł (3 posiłki).

W przedszkolu funkcjonuje system JAAMiK, za pomocą którego rejestrowany jest czas pobytu dziecka w placówce. Bardzo ważne jest systematyczne odbijanie kart przy czytniku podczas przyprowadzania i odbierania dziecka.

Dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola otrzymują darmową kartę ewidencji obecności JAMMiK, którą po zakończeniu edukacji należy zwrócić. W przypadku potrzeby posiadania większej ilości kart, możliwy jest ich zakup. Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną korzystają z posiadanych już kart.

Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:30.

Ze względu na reżim sanitarny, w miarę możliwości rodziców, rekomenduje się przyprowadzanie dzieci zgodnie z godzinami pracy poszczególnych grup. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powinien być skrócony do niezbędnego minimum.

Godziny pracy poszczególnych grup:

Gwiazdeczki (dzieci 2,5-3 letnie) 6:30 – 16:00

Wiewiórki (dzieci 4 letnie) 8:00-15:00

Muzycy (dzieci 4-5 letnie) 8:00-15:00

Sportowcy (dzieci 5-6 letnie) 7:30-16:30

Mali odkrywcy (dzieci 5-6 letnie) 8:00-14:00

Organizacja opieki w przedszkolu od 1 września 2020 roku

 1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do poszczególnych grup dzieci przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) zostanę dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 4. Dzieciom z grupy I Gwiazdeczki przedszkole zapewnia leżakowanie. Dyrektor zobowiązuje pracowników obsługi do codziennego dezynfekowania leżaków. Pościel należy przechowywać w sposób higieniczny, na osobnych półkach.
 5. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 6. Dyrektor zobowiązuje pracowników obsługi i nauczycieli do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. W przedszkolu mogą przebywać tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Jeśli dziecko ma stwierdzoną alergię, której objawy mogą być podobne do zakażenia koronawirusem, rodzic zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę alergiczną.
 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i z przedszkola zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.1,5 m.
 10. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 6.30 do 8.30.
 11. Dzieci z grupy najmłodszej (2,5 i 3 letnie) wchodzą do przedszkola z rodzicem/opiekunem wejściem od strony hali z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Przy odbieraniu dziecka rodzic sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i czeka przed drzwiami, nie wchodząc do przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika.
 12. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko zobowiązany jest do jak najszybszego opuszczenia budynku przedszkola.
 13. W przypadku odbywania przez dzieci nowo przyjętych do przedszkola okresu adaptacyjnego rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki (przez 2 pierwsze tygodnie września) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Ograniczamy dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 14. Dzieci starsze 4, 5 – 6- letnie wchodzą do przedszkola bez rodzica i są odbierane przez upoważnionego pracownika głównym wejściem, który pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni. Przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi.
 15. Ograniczamy przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Osoby postronne wchodzące do budynku przedszkola obowiązkowo rejestrują wejście w wyłożonej przy drzwiach księdze.
 16. Za zgodą rodziców/opiekunów, dziecko przed przyjęciem do przedszkola oraz gdy przejawia niepokojące objawy chorobowe ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. Przy stwierdzeniu 38 st. C lub powyżej dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe (m. in. temperatura powyżej 38 st. C) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 18. Pomieszczeniem służącym do izolacji dziecka lub pracownika przejawiającego objawy chorobowe jest pomieszczenie znajdujące się na parterze w holu, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 19. Ustala się, że sposobem szybkiej komunikacji z rodzicem/ opiekunem dziecka jest kontakt telefoniczny. Numery telefonów rodziców znajdują się w systemie Jammik oraz w dzienniku, a także na listach sporządzonych przez opiekuna oddziału.
 20. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania na bieżąco informacji od dyrektora przedszkola lub nauczycieli. Należy zawsze odbierać telefon od nauczyciela, jeżeli rodzic nie może odebrać, pilnie oddzwania.
 21. W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości osób trzecich.
 22. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola z zachowaniem zmianowości grup. Dyrektor zobowiązuje pracowników obsługi do regularnego czyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekowania sprzętów na placu zabaw należącym do przedszkola.
 23. Ze względów bezpieczeństwa bramki wejściowe na teren przedszkola będą zamknięte o godzinie 8.30. Bramki otwierane będą ponownie o godzinie 12.00.
 24. Posiłki spożywane będą przez dzieci w swoich salach oraz na jadalni.
 25. Pracownik obsługi odpowiedzialny za wydawanie posiłku odpowiednio czyści blaty, stoły i poręcze krzeseł przed i po spożyciu posiłku
 26. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 27. Wprowadza się obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
 28. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub mailowej, na podstawie adresu e-mail.

WITAJ KOCHANE PRZEDSZKOLE

1 września rozpocznie się kolejny rok wspólnej zabawy. Będziemy odkrywcami, muzykami, badaczami, artystami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności oraz doskonalić te już posiadane.

 Przedszkolaki, życzymy Wam radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, a rodzicom owocnej współpracy, aby Wasze dzieci codziennie zaskakiwały Was swoimi osiągnięciami i sukcesami.

O wszystkich istotnych wydarzeniach będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy dzieci 2,5 – 3 letnie wraz z rodzicem do zapoznania się z placówką, wychowawcą i nauczycielami.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowaliśmy z tradycyjnych zajęć adaptacyjnych. W zmian proponujemy spotkanie w dniu 31 sierpnia w godzinach od 9:00 do 10:30, którego celem będzie przekazanie informacji związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych – obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk.

 

PRZYBORNIK PLASTYCZNY PRZEDSZKOLAKA:

 • kredki ołówkowe BAMBINO
 • papier ksero – ryza
 • pędzle
 • ołówek, temperówka
 • klej
 • teczka tekturowa na pomoce A4

NIEZBĘDNIK

 • obuwie zamienne na rzepy
 • komplet ubrań na zmianę (łatwe do zakładania i zdejmowania, dobrane odpowiednio do pory roku)
 • artykuły higieniczne:

– chusteczki nawilżane

– chusteczki higieniczne 100 sztuk

 • serwetki
 • ręcznik papierowy – duży

Dzieci 3-letnie:

– piżamka (ubranie do leżakowania)

Dzieci 5,6-letnie:

– strój gimnastyczny

            Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

Zatem zachęcamy do zapoznania się z filmem profilaktycznym przygotowanym przez Komendę Powiatową Policji w Jaśle we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Jaśle, Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle oraz Nadleśnictwem Kołaczyce, dostępny w linku: http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200613-01.php