Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

Przypominamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie organizuje opiekę dla dzieci rodziców, którzy są:
a)zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
c)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
d)zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
e)zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
f)zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
g)zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
h)zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek o zorganizowanie zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie w okresie od 12 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021 r.  jest do pobrania w zakładce DOKUMENTY.