Zajęcia z kółka języka angielskiego

Spotkanie z językiem angielskim w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki języka na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Nadrzędnym celem zajęć językowych jest rozwijanie świadomości językowej poprzez wykorzystanie możliwości intelektualnych małego dziecka. W tym celu podstawową umiejętnością, na której rozwój należy położyć szczególny nacisk jest i rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość słownictwa. Dzieci uczą się języka obcego, ponieważ lubią to, co z nim związane (piosenki, rymowanki, zabawy). Wprowadzenie elementów zabawy do nauczania, jak i uczenia się języka sprzyja zapamiętywaniu słownictwa.

Głównym celem zajęć dodatkowych z języka angielskiego było przede wszystkim motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia inspirowały do działań twórczych oraz wyzwalały dziecięcą wyobraźnię. Dzieci rozwijały nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dzieci uczyły się języka angielskiego poprzez zabawy, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Tematyka zajęć oscylowała wokół najbliższego otoczenia dziecka, dotyczyła podsumowania zajęć językowych. Grupy wykazały się dużym zainteresowaniem zajęć, przez co udało się zrealizować słownictwo dodatkowe. Podczas zajęć wykorzystywano przygotowane karty pracy, w których dzieci wykonywały ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalny, rozwijały także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania po śladzie w języku angielskim.

Na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego uczęszczały dzieci sześcioletnie z grup Sportowcy i Mali Odkrywcy.Zajęcia odbywały się w piątek (co drugi tydzień ).

Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym programie i obejmowały następujące zagadnienia: przedszkole, park, posiłki, zwierzęta, miasto, czynności dnia codziennego. Dzieci poznały także nazwy kształtów i utrwaliły znajomość nazw kolorów.  W czasie zajęć dzieci korzystały z pomocy dydaktycznych  (karty obrazkowe, tablica multimedialna, karty pracy). Uczestnicy nabyli wiele nowych umiejętności i osiągnęli nowe cele –  potrafią reagować na proste polecenia i wydawać je w języku angielskim, tworzą proste wypowiedzi, znają słownictwo i łączą je z zapisem wyrazu, rozpoznają i nazywają większość poznanych słów,  potrafią wykorzystać poznane słownictwo w grach i zabawach. Na zajęciach zainteresowano dzieci  językiem angielskim dzięki czemu stały się bardziej otwarte na podejmowanie głosu w języku obcym oraz zmotywowało ich to do dalszej nauki tego języka.

     

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Turczyk