Ogłoszenie

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej”.

 Deklarację należy pobrać od nauczycieli poszczególnych grup i wypełnioną dostarczyć do 20.02.2020 roku.

Rodzice, których dziecko nie będzie kontynuowało edukacji w naszym przedszkolu proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora placówki.