KONKURS PLASTYCZNY

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci 3,4,5,6 -letnich

  „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”

I. CELE KONKURSU

 1. Głównym celem konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” jest przybliżenie sylwetki Jana Pawła II oraz ukazanie dzieciom wartości związanych z życiem i nauką Ojca Świętego.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.
 3. Kształtowanie poczucia estetyki i staranności podczas wykonywania pracy plastycznej.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Konkurs trwać będzie od dnia 07.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. (decyduje data przysłania pracy na pocztę elektroniczną).

anna_buczynska5@interia.pl

 1. Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola.
 2. Konkurs jest wewnątrzprzedszkolny.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Technika prac dowolna (płaska), format pracy A 4.
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę (z przodu pracy, w prawym dolnym rogu): Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz nazwę grupy.
 4. Do zgłoszonych prac należy dołączyć: klauzule informacyjną (załącznik 1   pobierz) oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 2 pobierz) wraz z podpisami (załącznik nr 3 pobierz).
 5. Zdjęcia prac przechodzą na własność organizatora, celem zorganizowania wystawy na stronie internetowej przedszkola

V. WYŁONIENIE LAUREATA

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2020 r. (w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II).
 2. Oceny pracy dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych placówki.

Pod uwagę będą brane zastosowane techniki plastyczne, pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność wykonania prac oraz zgodność z tematem.

 1. Przy wyborze laureata nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 2. Informacja o otrzymaniu nagrody zostanie opublikowana wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka na stronie internetowej przedszkola

VI. NAGRODY

 1. Komisja konkursowa wybierze I, II, III miejsce oraz I, II, III wyróżnienie.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 5. Odbiór nagrody: nagrody zostaną przesłane pocztą do 2 tygodni od daty opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej przedszkola.
 6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną dyplom za udział w konkursie.

VII. ADRES ORGANIZATORA

 1. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: anna_buczynska5@interia.pl

VIII. KOORDYNATOR  KONKURSU: mgr Anna Buczyńska