Ogłoszenie

Szanowni Państwo od 6 maja 2020 przedszkole wznowiło działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Do przedszkola przyjmuje się dzieci rodziców/opiekunów obydwojga pracujących. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszego przedszkola dostępne są w zakładce Dokumenty.

Rodzice, którzy deklarują chęć korzystania z opieki nad dzieckiem na terenie przedszkola zobowiązani są dostarczyć dyrektorowi placówki deklarację oraz zgodę na pomiar temperatury, zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce Dokumenty w terminie najpóźniej na dwa dni przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola.

Przedszkole będzie pracować w godzinach 700 – 1530.

Uwzględniając wytyczne GIS liczba miejsc dla dzieci jest bardzo ograniczona. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN placówka jest gotowa przyjąć 48 dzieci. Ze względu na okoliczności, na chwilę obecną zostały utworzone 2 grupy międzyoddziałowe dzieci w zbliżonym wieku.

Dzieci 5-6 letnie prosimy przyprowadzać do przedszkola 700-720, a dzieci 3-4 letnie 720– 800.

Nauczanie zdalne będzie odbywało się w dotychczasowej formie. W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Dyrektor Przedszkola Gminnego
Dorota Marchewka