PRYWATNOŚĆOchrona Danych Osobowych

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

realizując nauczanie zdalne

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor  informuje:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych jest Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie reprezentowana przez Dyrektora.Kontakt do Administratora: adres Mickiewicza 6, 38-230 Nowy Żmigród ,tel. 13 4415616, emailprzedszkolenz@interia.pl
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: oswiatarodo@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zdalnego nauczania.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach:
  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw;
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U.2020.493 ze zm.
  3. Zarządzenie nr 1/ 2020 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie nauczania zdalnego w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie.

Podanie danych w celu realizacji obowiązku prawnego jest wymagane i niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa .
 2. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.