ZDROWIE TO PODSTAWAPromocja Zdrowia

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Mamy zaszczyt zaprezentować logo Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie – Przedszkola Promującego Zdrowie. 

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie, nastawionym na wszechstronny rozwój dziecka.
„Promujemy zdrowie nie dlatego, że jest ważne, ale dlatego, że bez niego wszystko inne jest nieważne”
Zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność, uniemożliwia realizację planów i marzeń. Jesteśmy zdrowi, gdy nie chorujemy, mamy właściwy stosunek do siebie i otaczającego świata, umiemy sobie radzić ze stresem. Zdrowie jest bogactwem społeczeństwa, to kapitał, który pozwala nam osiągnąć cele i spełnienie w życiu. Realizacja działań prozdrowotnych w wieku przedszkolnym jest najlepszym okresem kształtowania u dzieci odpowiednich nawyków, umiejętności i postaw. Edukacja prozdrowotna wdrażana już od pierwszych lat życia dzieci jest najlepszą inwestycją w ich prawidłowy rozwój, ponieważ wykształcenie pozytywnych zachowań zdrowotnych wśród najmłodszych skutkuje ich utrzymaniem w przyszłości Celem promocji zdrowia w naszej placówce jest wprowadzenie w zagadnienie zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia na co dzień. Troskę o zdrowie podejmuje cała społeczność przedszkolna wraz z rodzicami i instytucjami lokalnymi zaproszonymi do współpracy.

https://przedszkolenowyzmigrod.pl/wp-content/uploads/2023/09/logo1k-1-160x160.png

Zdro­we je­dze­nie to zdro­wy przed­szko­lak 

Słod­kie na­po­je, cia­stecz­ka, ba­to­ni­ki, to w wielu przy­pad­kach głów­ne produk­ty ja­ki­mi żywią się dzie­ci w ciągu dnia.

Gdzie miej­sce na wi­ta­mi­ny i pro­duk­ty wy­so­ko­war­to­ścio­we??

Nie­ste­ty nasze po­cie­chy nie po­tra­fią same okre­ślić co jest dla nich dobre i  wybie­ra­ją po­ży­wie­nie, które w ich mnie­ma­niu jest smacz­ne. Brak wie­dzy w  tema­cie zdro­we­go ży­wie­nia za­rów­no wśród dzie­ci jak i do­ro­słych nie­sie ze sobą po­waż­ne kon­se­kwen­cje. Jedną z nich jest oty­łość, która stała się  najgroźniej­szą cho­ro­bą dzi­siej­szych cza­sów.

Pra­wi­dło­we ży­wie­nie dzie­ci jest wa­run­kiem zdrowe­go roz­wo­ju fi­zycz­ne­go i  umysło­we­go, a także wzmac­nia odporność naszych po­ciech. Zdro­wa dieta dla dziec­ka to nie tylko do­brze skompo­no­wa­ny obiad, ale także prze­ką­ski, po które dzie­ci się­ga­ją w róż­nych sytu­acjach i o różnych po­rach dnia.

Uczmy więc nasze dzie­ci zdro­wych na­wy­ków już w dzie­ciń­stwie, aby mogły wpro­wa­dzać je także w swo­jej die­cie w wieku doj­rze­wa­nia i wieku do­ro­słym.

Za­ba­wa i edu­ka­cja na  temat zdro­we­go od­ży­wia­nia po­win­na za­cząć się w domu, gdyż to ro­dzi­ce wy­ty­cza­ją dziec­ku wzor­ce we­dług ja­kich ma żyć.

 • Naj­waż­niej­sze jest śnia­da­nie. Nie po­zwól­my, aby dziec­ko było go po­zba­wio­ne. Musi się ono skła­dać z peł­no­war­to­ścio­wych skład­ni­ków, które dadzą dziec­ku ener­gię na dłuż­szą część dnia,
 • Dzie­ci wolą jeść pro­duk­ty już spraw­dzo­ne czyli te, które im sma­ku­ją.

Wie­lokrotnie tymi wy­zwa­la­cza­mi wiel­kie­go ape­ty­tu u dzie­ci są bar­dzo

ka­lo­rycz­ne, słod­kie i słone prze­ką­ski za­li­cza­ne do nie­zdro­wych. Trze­ba więc czasu, aby zmie­nić upodo­ba­nia dziec­ka.

 • Je­dze­nie dla dzie­ci bywa nudne. Nie po­tra­fią de­lek­to­wać się jego sma­kiem jak do­ro­śli. Trze­ba je więc uroz­ma­icać po­przez np. za­ba­wy z przy­go­to­wy­wa­niem je­dze­nia i roz­mo­wy na ten temat.
 • Dzie­ci po­win­ny jeść to co inni do­mow­ni­cy, oczy­wi­ście pod wa­run­kiem, że

ży­wi­my się zdro­wo i re­gu­lar­nie. Nie ma sensu przy­go­to­wy­wać dla dziec­ka

od­dziel­nych po­sił­ków.

 • Nie zmu­szaj­my dzie­ci do je­dze­nia. Dzie­ci same po­tra­fią re­gu­lo­wać swoje

po­trze­by, a wtedy kiedy nie są głod­ne nie­ste­ty nie będą jadły nawet usil­nie

na­ma­wia­ne. Wtedy efekt może być od­wrot­ny, a dziec­ko może po­czuć się

znie­chę­co­ne. Oczy­wi­ście zdą­ża­ją się przy­pad­ki nie­jad­ków ży­ją­cych po­wie­trzem, z któ­ry­mi trze­ba długo i re­gu­lar­nie pra­co­wać.

 • W die­cie dziec­ka po­win­ny znaj­do­wać się pro­duk­ty z wszyst­kich grup

po­kar­mo­wych, oczy­wi­ście z na­ci­skiem na te naj­zdrow­sze czyli zboża, wa­rzy­wa i  owoce, ryby, ziar­na i orze­chy i zioła oraz na­biał.

 • Zwróć­my też uwagę czy na pewno or­ga­nizm na­sze­go dziec­ka pra­wi­dło­wo re­agu­je na okre­ślo­ne grupy pro­duk­tów spo­żyw­czych. Może się oka­zać, że dziec­ko jest na nie­któ­re skład­ni­ki uczu­lo­ne lub kom­plet­nie nie ak­cep­tu­je pew­nych

pro­duk­tów, wtedy nie po­daj­my ich dziec­ku, a w przy­pad­ku aler­gii

skon­sul­tuj­my się z le­ka­rzem.

 • Nie walcz­my fa­na­tycz­nie z dziec­kiem i nie na­kła­niaj­my go za wszel­ką cenę na to czego nie lubi. Po­zwól­my mu od czasu do czasu zjeść coś na co ma ocho­tę.
 • Je­dze­nie jakie przy­go­to­wu­je­my w domu, rów­nież dla na­szych naj­młod­szych, po­win­no być ko­lo­ro­we.Przy­ozda­biaj­my je śmiesz­ny­mi wzor­ka­mi np.: cia­stecz­ka wy­pie­ka­ne w domu mogą mieć kształt zwie­rzą­tek, kwiat­ków, gwiaz­dek. Sa­łat­ki

i ka­nap­ki przy­stro­jo­ne wa­rzy­wa­mi z pew­no­ścią za­in­try­gu­ją naszą po­cie­chę

i na­kło­nią do zje­dze­nia nawet tych wa­rzyw, które do tej pory dziec­ko ne­go­wa­ło.

 • Wspa­nia­łym po­my­słem jest za­pro­sze­nie dziec­ka do kuch­ni, by samo mogło nie­któ­re czyn­no­ści wy­ko­nać i stwo­rzyć swoje wła­sne dania.Nie bójmy się, że zrobi sobie krzyw­dę. Jeśli za­bez­pie­czy­my teren tak, że nie bę­dzie miało do­stę­pu do nie­bez­piecz­nych urzą­dzeń ta­kich jak ku­chen­ka czy pie­kar­nik, to mo­że­my być spo­koj­ni. Stwórz­my im miej­sce do pracy, nie bójmy się o ba­ła­gan i nie bądź­my prze­sad­nie pe­dan­tycz­ni.
 • Dzie­ci, które same coś przy­go­tu­ją z wy­ko­rzy­sta­niem zdro­wych sma­ko­ły­ków, które im za­pro­po­nu­je­my, zje­dzą swoje danie ze sma­kiem. Jest to do­sko­na­ły

spo­sób na prze­my­ca­nie ele­men­tów zdro­wej kuch­ni i na­ucze­nie pra­wi­dło­wych

na­wy­ków ży­wie­nio­wych.

 • Oczy­wi­ście zdro­wy tryb życia nie opie­ra się tylko na je­dze­niu. Trze­ba za­dbać

o ruch na­szych po­ciech. Wy­chodź­my na spa­ce­ry, or­ga­ni­zuj­my za­ba­wy ru­cho­we, za­chę­caj­my ich do za­ba­wy z ró­wie­śni­ka­mi. Ruch to zdro­wie zwłasz­cza

w po­łą­cze­niu ze zdro­wym po­sił­kiem 

Dieta każ­de­go z nas, a w szcze­gól­no­ści dzie­ci w wieku przed­szkol­nym i  szkolnym, po­win­na być bo­ga­ta w pro­duk­ty do­star­cza­ją­ce wi­ta­min, mikro-

i ma­kro­ele­men­tów, a także w błon­nik, biał­ko, fla­wo­no­idy. Istot­ne jest, aby dieta była bo­ga­ta w pro­duk­ty z róż­nych grup, bo każda z nich do­star­cza innych, waż­nych dla zdro­wia sub­stan­cji od­żyw­czych.

Drugi istot­ny ele­ment to zrów­no­wa­że­nie diety. Prze­wa­ga ja­kich­kol­wiek składników, po­dob­nie jak nie­do­bór sub­stan­cji od­żyw­czych, bę­dzie mieć negatywny wpływ na zdro­wie i roz­wój dziec­ka. Warto też pa­mię­tać, że to wła­śnie w dzie­cię­cym okre­sie kształ­tu­je­my pra­wi­dło­we na­wy­ki ży­wie­nio­we.

Do­sko­na­le spraw­dza się tutaj za­sa­da

„czym sko­rup­ka za młodu na­siąk­nie, tym na sta­rość trąci”.

 

Osoby, które już w okre­sie dzie­cię­cym uczo­ne były pra­wi­dło­we­go od­ży­wia­nia, dużo ła­twiej bu­du­ją pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­ne menu w wieku do­ro­słym, dużo rza­dziej ob­ser­wu­je­my u ta­kich osób pro­ble­my z wagą.

      

We­dług re­ko­men­da­cji In­sty­tu­tu Żyw­no­ści i Ży­wie­nia uję­tej w Pi­ra­mi­dzie Zdro­we­go Ży­wie­nia dla Dzie­ci na ta­le­rzu zna­leźć po­win­no się pra­wie wszyst­ko, jed­nak w od­po­wied­nich pro­por­cjach. I tak w pra­wi­dło­wej die­cie dziec­ka produkty zbo­żo­we po­win­ny być do­star­cza­ne mi­ni­mum pięć razy dzien­nie, ważne jest też mleko i inne pro­duk­ty mlecz­ne, mięso, drób, ryby, jaja, a także rośliny strącz­ko­we i np. orze­chy. Szcze­gól­nie ważną grupę sta­no­wią wa­rzy­wa i  owoce, które po­win­ny być po­da­wa­ne dzie­ciom rów­nież min. pięć razy dziennie, w ra­mach głów­nych po­sił­ków oraz jako prze­ką­ski. Mó­wiąc o  owocach i wa­rzy­wach, mamy na myśli wy­ko­na­ne z nich soki, a także pro­duk­ty mro­żo­ne czy np. su­szo­ne. Tłusz­cze po­win­ny być ra­czej do­dat­kiem i po­cho­dzić głów­nie z ryb oraz ro­ślin.

Koordynator ds. promocji zdrowia

Karolina Kowalska

——————————————————————————————————

PRAWIDŁOWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PREZENTACJA (OTWÓRZ)

——————————————————————————————————

https://przedszkolenowyzmigrod.pl/wp-content/uploads/2023/09/351624644_1352250112006413_393879433747429347_n-640x959.jpg

„Zdrowie naszym skarbem”

PROMOCJA ZDROWIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Istotą placówki promującej zdrowie jest intensyfikacja tego, czego nauczono w ramach edukacji zdrowotnej poprzez wspieranie działań przedszkola, rodziny, społeczeństwa, w którym żyje dziecko. Nie ma dobrej recepty na osiągniecie natychmiastowej poprawy w zakresie promocji zdrowia. Rozpoczynając wędrówkę ku poprawie wzięliśmy pod uwagę, że każda zmiana wymaga czasu, nie można jej wprowadzić z dnia na dzień, zmiana nie jest sprawą prostą, zmiana powinna być dobrze przygotowana i kierowana, a osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie zmiany w placówce powinni być przede wszystkim nauczyciele, personel obsługowy i rodzice, a korzyści z wprowadzonej zmiany powinny odczuć dzieci. Współcześnie promocja zdrowia odgrywa znaczącą rolę w życiu każdej placówki. Przedszkola przywiązują do niej coraz większą wagę, przez co promocja zdrowia staje się jednym z najważniejszych zadań i priorytetów. Dbając o jakość edukacji w naszej placówce wstąpiliśmy do Programu Promocji Zdrowia w Przedszkolu.

Mamy nadzieję, że dzieci opuszczające nasze przedszkole będą otwarte, twórcze oraz spontaniczne. Będą potrafiły dbać o swoje zdrowie, a także bezpieczeństwo i będą pamiętały, iż zdrowie jest warunkiem codziennego życia a nie jego celem.

Wartościowe przekąski w diecie dziecka

Wielu rodziców zastanawia się, jakie przekąski dla małych dzieci są najlepsze. Co podać dziecku, kiedy jesteśmy na spacerze lub w podróży? Dokonywanie świadomych wyborów przez rodziców ma duży wpływ na zdrowie ich dzieci w przyszłości, a także na wybory, które będą podejmować już samodzielnie. Dobry wybór żywności jest kluczem do prawidłowego żywienia. W przypadku dzieci wybór określonych produktów spożywczych często dyktowany jest przykładem rodziców/opiekunów i rówieśników, reklamą telewizyjną oraz usamodzielnianiem się wraz z wiekiem. Dlatego tak ważnym elementem wychowania dla zdrowia jest nauka dokonywania świadomych, prawidłowych wyborów i mądrego korzystania z dostępnej żywności przez dzieci.

W modelach bezpiecznego żywienia dzieci zwraca się uwagę na kilka istotnych elementów:

 • częstość spożywania posiłków – dzieci powinny spożywać 4-5 posiłków w ciągu dnia, 3 posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja) i 1-2 posiłki dodatkowe (drugie śniadanie, podwieczorek). Ważne jest, aby posiłki były spożywane, w miarę możliwości, w regularnych odstępach czasu;
 • wartość energetyczna i odżywcza diety dziecka – powinna być zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem i zbliżona do norm i racji pokarmowych;
 • dobór produktów – w diecie dzieci powinna przeważać żywność naturalna, wysokiej jakości, mało przetworzona. Spożywanie różnych produktów ze wszystkich grup warunkuje odpowiednie dostarczanie niezbędnych składników pokarmowych.

Żywienie dzieci – najczęściej popełniane błędy

Znajomość zasad prawidłowego odżywiania nie zawsze przekłada się na odpowiednie zachowania z tym związane. Pomimo opracowanych zaleceń dotyczących żywienia dzieci, rekomendacji i standardów medycznych, a także licznych ogólnopolskich programów upowszechniających zasady zdrowego odżywiania, nadal obserwuje się wiele nieprawidłowości w sposobie żywienia. Do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • niedostateczne spożycie mleka i produktów mlecznych, warzyw, pełnoziarnistych produktów zbożowych i ryb;
 • nadmierne spożycie słodyczy (np. batonów, cukierków,  lizaków), żywności typu fast food;
 • nieprawidłowe zachowania żywieniowe, takie jak: pojadanie między posiłkami, zbyt mała lub duża liczba posiłków, traktowanie jedzenia w kategorii kary lub nagrody, wybiórczość w jedzeniu.

Coraz większą rolę w codziennej diecie odgrywają przekąski – dotyczy to zarówno małych dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Czym jest przekąska?

Przekąska to produkt spożywczy, a nie posiłek czy danie, spożywany dla zaspokojenia głodu między głównymi posiłkami (śniadanie, obiad, kolacja). Niekiedy może zastępować drugie śniadanie lub podwieczorek. Dlatego jeśli wybieramy przekąski, to ważne jest, żeby były to „zdrowe przekąski”, które mają odpowiednią wartość i gęstość odżywczą oraz zaspokajają preferencje smakowe dzieci. Zdrowa przekąska może służyć poprawie jakości diety oraz zachowaniu regularności w spożywaniu posiłków. Podczas planowania posiłków dla dzieci należy zwrócić uwagę, by dzienny bilans energetyczny był zgodny z zalecaną normą wiekową oraz podejmowaną przez dziecko aktywnością.

Co warto wybierać na przekąskę dla dzieci?

Do zdrowych przekąsek zaliczamy:

 •        świeże warzywa w formie nieprzetworzonej lub jako sałatka – źródło witamin, składników mineralnych i błonnika;
 •        świeże owoce i produkty na ich bazie, jak sałatki i musy – źródło witamin i składników mineralnych oraz błonnika;
 •        mleczne produkty fermentowane, takie jak naturalne i smakowe jogurty, maślanki i serki homogenizowane, które mają wysoką gęstość żywieniową, są źródłem wapnia i pełnowartościowego białka

oraz w ograniczonych ilościach (ze względu na wysoką wartość kaloryczną):

 •      pełnoziarniste produkty zbożowe – płatki, drobne ciasteczka pełnoziarniste – źródło błonnika i węglowodanów złożonych;
 •      orzechy – źródło składników mineralnych, korzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych;
 •      suszone owoce – źródło składników mineralnych i błonnika.

Zdrowe przekąski powinny zastępować spożycie przekąsek o dużej wartości energetycznej i/lub małej wartości żywieniowej, takich jak słodycze czy słone przekąski. Należy również pamiętać o odpowiedniej ilości płynów, jakie dziecko powinno wypijać w ciągu dnia. W żywieniu dzieci poleca się do picia przede wszystkim dobrej jakości wodę (źródlana i naturalna woda mineralna) najlepiej butelkowaną posiadającą pozytywną opinię jednostki pediatrycznej.

Jak przygotować przekąski dla dzieci?

Jako przekąski najczęściej polecane są świeże warzywa i owoce. Żeby zachęcić dzieci do ich regularnego spożywania najlepiej podawać je w formie kolorowych, odpowiednio dobranych smakowo kompozycji, np. cząstki jabłka, mandarynki lub pomarańczy obrane z białej otoczki, ananas, plasterki banana, cząstki świeżych lub gotowanych warzyw pokrojone w ciekawe kształty. Wartościową przekąskę stanowią produkty mleczne, np. jogurt naturalny, który można podać dziecku w połączeniu ze świeżymi owocami.

Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dieta dziecka powinna być dostosowana do jego potrzeb i apetytu. W żywieniu dzieci szczególnie należy dbać o:

 • urozmaicenie diety dziecka pod względem doboru produktów spożywczych,
 • uregulowanie diety pod względem częstości spożywanych posiłków,
 • umiarkowanie – dostosowanie wielkości porcji posiłków/potraw do potrzeb dziecka,
 • unikanie nadmiaru soli i cukru oraz substancji dodatkowych (np. barwniki, konserwanty).

Autor: Zespół ePozytywnaOpinia.pl 

Skarbnica wiarygodnych informacji dla każdego Rodzica. Poparta opinią i doświadczeniem Instytutu Matki i Dziecka.