DOŁĄCZ DO NASRekrutacja

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

REKRUTACJA DO  PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NOWYM ŻMIGRODZIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do przedszkola na rok 2024/2025. Zgodnie z Zarządzeniem przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami odbywać się będzie w dniach 11-25 stycznia 2024r. W przypadku gdy liczba złożonych wniosków przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu , rekrutacja dzieli się na dwa etapy.

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  prawo oświatowe (Dz. U. poz.1057 z 2020r.):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawość kandydata,
  • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 

ETAP II

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria potwierdzone niezbędnymi dokumentami, określone Uchwałą nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 17 marca 2017r:
– Oboje rodzice ( prawni opiekunowie ) kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym – 20 pkt .

– Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin dziennie – 15 pkt .

– Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 8 pkt.

-Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych Gminy Nowy Żmigród jako miejsca zamieszkania obojga rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 6 pkt

-Przedszkole zlokalizowane jest najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 5 pkt.

-Wskazanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę – 4 pkt.

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć osobiście w budynku przedszkola. Zapraszamy.

zarzadzenie 1 2024_page-0001
zarzadzenie 1 2024_page-0003
zarzadzenie 1 2024_page-0002

Szanowni Rodzice

Informujemy, że realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8 do 13. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu jest ściśle związany z kwalifikacją na posiłki.

Zatem, jeśli dziecko będzie przebywało w przedszkolu do godziny 13 wówczas korzysta z 2 posiłków; jeśli pobyt jest dłuższy tj. do godziny 15 lub 16, podopieczny korzysta z 3 posiłków.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 
 (wniosek).

Dokumenty przydatne podczas rekrutacji:

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  (pobierz).

2.Oświadczenie o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata  (pobierz).

3.Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (pobierz).

4.Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz)

5.Oświadczenie – opieka powyżej 8 godzin (pobierz)

6.Oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu (pobierz)

7.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz)

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2024/2025 (pobierz)

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie (pobierz).